GGW Red Grapeseed Oil 250mL Antioxidants, Vitamin E, Omega 6, Linoleic Acid $53.33 | Buy online with delivery
Send a report
Go_Green_World
October 05, 2022 at 08:00 PM
Go_Green_World
October 05, 2022 at 08:00 PM

GGW Red Grapeseed Oil 250mL Antioxidants, Vitamin E, Omega 6, Linoleic Acid

0 Reviews
$53.33
Add to cart
Buy now
Handmade product
GGA Red Grapeseed Oil! GGA is the only place you can find grape seed oil cold pressed from red grape seeds! With a high dose of antioxidants and Vitamin E(one tablespoon provides 3.9 mg of vitamin E), it’s very high in polyunsaturated fats, mainly omega-6, in the form of linoleic acid. GGA Red Grapeseed oil improved insulin resistance when taken 2 tablespoons a day in the mornings, and reduced levels of C-reactive protein (CRP), a common inflammatory marker, causing weight loss. GGA Red Grapeseed oil has a moderately high smoking point, so can be used for cooking and baking as well. So use GGA Red Grapeseed Oil daily for a healthier you! GGA Red Grapeseed OIl 250mL Gift Cards now available at our Stores! Now on https://buyarmenian.com/store/gogreenarmenia/ & https://www.ballwool.com/shop/GoGreenWorld! We invite you to visit our stores, located on Tumanyan 26a(open everyday 8:30-21:30), Baghramyan 79/1 open everyday 9:00-21:00), or call us at +37491 054 279(Whatsapp/Viber/Telegram) for delivery. Also, don't forget to bring back our glass/plastic bottles and jars! Let's make Armenia a trash free zone! DISCLAIMER: The content of the above is the opinion Go Green Armenia and should not be considered medical advice. If you have any questions, it is recommended you seek the medical advice of a medical professional or a doctor in the field. ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲ԳՕ♻️🇦🇲 ԳԳԱ-ի Կարմիր Խաղողի Կորիզի Յուղ։ ԳԳԱ-ն միակ վայրն է, որտեղ կարող եք գտնել սառը մզվածքով խաղողի կորիզի յուղ՝ ստացված կարմիր խաղողի կորիզներից։ Այն հարուստ է հակաօքսիդանտներով և Վիտամին E-ով (մեկ ճաշի գդալը պարունակում է 3.9մգ վիտամին E), պոլիչհագեցած ճարպերով, ճարպաթթուներից՝ հիմնականում օմեգա 6֊ով, լինոլաթթվի տեսքով։ ԳԳԱ-ի Կարմիր Խաղողի Կորիզի Յուղը բարելավում է ինսուլինի դիմադրողականությունը, եթե ամեն օր առավոտյան 2 ճաշի գդալ խմեք։ Վերջինիս շնորհիվ նաև կնվազի C-ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակը, որը հաճախ հանդիպող բորբոքման նշան է և առաջանում է քաշի կորստից։ ԳԳԱ-ի Խաղողի Կորիզի Յուղի ջերմակայությունը միջին֊բարձր է, հետևաբար
More products from this shop
Sesame Seed Flour 150g, Sunflower Seed Flour 150g GMO Free, Vegan, High Protein, 100% Organic $27.00
Sesame Seed Flour 150g, Sunflower Seed Flour 150g GMO Free, Vegan, High Protein, 100% Organic
$27.00
Bear’s Breech Pickle Acanthus 500g $51.00
Bear’s Breech Pickle Acanthus 500g
$51.00
Armenia Volcanic Rock Exfoliating Pumice with a sturdy Armenian walnut wood handle $41.00
Armenia Volcanic Rock Exfoliating Pumice with a sturdy Armenian walnut wood handle
$41.00
GGW Back To Basics Lugol's Iodine 7% Solution, All Natural Cure All, Original Formula, Magical Solution Does Wonders For Your Overall Health $40.00
GGW Back To Basics Lugol's Iodine 7% Solution, All Natural Cure All, Original Formula, Magical Solution Does Wonders For Your Overall Health
$40.00
Soft Brown Sugar, 100% Organic, GMO Free, Vegan, Raw,  Pure Jaggery Soft Powder, Canesugar, Internal & External use $32.00
Soft Brown Sugar, 100% Organic, GMO Free, Vegan, Raw, Pure Jaggery Soft Powder, Canesugar, Internal & External use
$32.00
GGW Brownie Mix Made in Armenia No Bake Vegan Vegetarian LowCal 4 eggs Bake Mix $57.00
GGW Brownie Mix Made in Armenia No Bake Vegan Vegetarian LowCal 4 eggs Bake Mix
$57.00
Heirloom Scarlet Runner Jumbo Beans GMO free Legumes $24.00
Heirloom Scarlet Runner Jumbo Beans GMO free Legumes
$24.00
GGW Armenian Chamomile Flowers, Perfect For Tea, Relaxing, Soothing, Nothing Added, No Taste Enhancers, Best Tea To Enjoy After Work $18.00
GGW Armenian Chamomile Flowers, Perfect For Tea, Relaxing, Soothing, Nothing Added, No Taste Enhancers, Best Tea To Enjoy After Work
$18.00
GGW Peppermint Extract Therapy, All Natural, GMO Free, Gluten Free, Chemical Free, Vegan-Friendly Product To Make Your Sweets Unique $43.00
GGW Peppermint Extract Therapy, All Natural, GMO Free, Gluten Free, Chemical Free, Vegan-Friendly Product To Make Your Sweets Unique
$43.00
GGW All Natural Hibiscus Tea, GMO Free, Fragrance Free, No Sugar, No Sweeteners, No Preservatives, No Artificial Coloring $18.00
GGW All Natural Hibiscus Tea, GMO Free, Fragrance Free, No Sugar, No Sweeteners, No Preservatives, No Artificial Coloring
$18.00
GGW Red Raspberry Tea Therapy, All Natural, GMO Free, 100% Quality, No Preservatives, Vegan Friendly, It's Delicious & Full Of Benefits $18.00
GGW Red Raspberry Tea Therapy, All Natural, GMO Free, 100% Quality, No Preservatives, Vegan Friendly, It's Delicious & Full Of Benefits
$18.00
Black Cumin Oil, First Cold Pressed, No Additives, 100% Organic, Virgin, Natural Cure-all, Internal & External Use $40.50
Black Cumin Oil, First Cold Pressed, No Additives, 100% Organic, Virgin, Natural Cure-all, Internal & External Use
$40.50
GGW Armenian Melissa (Lemon Balm) Herb Leaves & Flowers, All Natural, GMO Free, No Additives, No Fragrance, No coloring, No Taste Inhencers $17.55
GGW Armenian Melissa (Lemon Balm) Herb Leaves & Flowers, All Natural, GMO Free, No Additives, No Fragrance, No coloring, No Taste Inhencers
$17.55
Armenian Black Walnut Leaf Tea, All Natural, GMO Free, No Fragrance, No Taste Enhancers, No Coloring, No Chemicals $18.00
Armenian Black Walnut Leaf Tea, All Natural, GMO Free, No Fragrance, No Taste Enhancers, No Coloring, No Chemicals
$18.00
Argan Oil, 100% Organic, GMO Free, Vegan-Friendly, No Additives, Non-Synthetic, Internal & External Use $22.95
Argan Oil, 100% Organic, GMO Free, Vegan-Friendly, No Additives, Non-Synthetic, Internal & External Use
$22.95
EcoBags Made by Artsakh Women For Artsakh $37.80
EcoBags Made by Artsakh Women For Artsakh
$37.80
Chamomile Soap, All Natural, Plant Based Saponin, No SLS, No Silicon, Soothing, Moisturizing, Whitening, Nourishing, Softening, No Coloring $25.65
Chamomile Soap, All Natural, Plant Based Saponin, No SLS, No Silicon, Soothing, Moisturizing, Whitening, Nourishing, Softening, No Coloring
$25.65
Rosemary Infused Oil, 100% Organic, Vegan, Chemical Free, Internal & External Use $40.16
Rosemary Infused Oil, 100% Organic, Vegan, Chemical Free, Internal & External Use
$40.16
Armenian Spelt Wholesome Whole Grain from Abaran Region $75.60
Armenian Spelt Wholesome Whole Grain from Abaran Region
$75.60
Armenian Apricot Kernel Flour 150g, All Natural, Gluten Free, GMO Free, Vegan-Friendly, Eco-Friendly, No Additives, No Chemicals $27.00
Armenian Apricot Kernel Flour 150g, All Natural, Gluten Free, GMO Free, Vegan-Friendly, Eco-Friendly, No Additives, No Chemicals
$27.00
GGW Lip saver Chapsticks.  it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish. $18.90
GGW Lip saver Chapsticks. it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish.
$18.90
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry $40.50
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry
$40.50
GGW Chemical Peel Off Mask for Face & Body Get baby smooth skin at home $12.49
GGW Chemical Peel Off Mask for Face & Body Get baby smooth skin at home
$12.49
Canvas Ecobags with GGA logo with your customized logo or photo $36.45
Canvas Ecobags with GGA logo with your customized logo or photo
$36.45
Amazing Coffee Exfoliating Scrub for body & face $12.15
Amazing Coffee Exfoliating Scrub for body & face
$12.15
Acne Wipe Out Mask, 100% Organic, GMO Free, Gluten Free $22.95
Acne Wipe Out Mask, 100% Organic, GMO Free, Gluten Free
$22.95
Armenian Fruit Preserves: Strawberry, Baby Walnut, Baby Eggplant, Baby Pine Cone, Cornelian, Lemon, Rose Petals, Blackberry, Pumpkin, Quince $35.00
Armenian Fruit Preserves: Strawberry, Baby Walnut, Baby Eggplant, Baby Pine Cone, Cornelian, Lemon, Rose Petals, Blackberry, Pumpkin, Quince
$35.00
GGW Armenian All Natural Raw Honey, Beeswax, Bee Pollen, Propolis, Royal Jelly,HoneyNo Sugar, 100% Raw, Heavenly Taste, One Of A Kind $16.20
GGW Armenian All Natural Raw Honey, Beeswax, Bee Pollen, Propolis, Royal Jelly,HoneyNo Sugar, 100% Raw, Heavenly Taste, One Of A Kind
$16.20
GGW Pomegranate Peel Sugar Scrub, All Natural, Perfect Exfoliator For Dry Skin, Without Chemicals, Vegan-Friendly, No Animal Testing $10.80
GGW Pomegranate Peel Sugar Scrub, All Natural, Perfect Exfoliator For Dry Skin, Without Chemicals, Vegan-Friendly, No Animal Testing
$10.80
GGW Almond Extract Therapy, All Natural, Non GMO, No Chemical Additives, Gluten-Free $36.45
GGW Almond Extract Therapy, All Natural, Non GMO, No Chemical Additives, Gluten-Free
$36.45
Similar items
GGW First Cold Pressed Flaxseed Oil 250mL ALA Omega 3 Omega 6 Vitamin E $87.75
GGW First Cold Pressed Flaxseed Oil 250mL ALA Omega 3 Omega 6 Vitamin E
$87.75
GGW Dried Juniper Berry Tea Vitamin C, flavonoid Antioxidants, Coumarins, Supplement $72.23
GGW Dried Juniper Berry Tea Vitamin C, flavonoid Antioxidants, Coumarins, Supplement
$72.23
GGW ROSEHIP SYRUP 1L no sugar(sweetened with stevia), vitamin A, C, D, E, for arthritis $113.40
GGW ROSEHIP SYRUP 1L no sugar(sweetened with stevia), vitamin A, C, D, E, for arthritis
$113.40
GGW First Cold Pressed Hempseed Oil, All Natural 250mL $56.70
GGW First Cold Pressed Hempseed Oil, All Natural 250mL
$56.70
GGW Apricot Kernels 120g Seeds Stones Laetrile, amygdalin, Vitamin B17 $21.60
GGW Apricot Kernels 120g Seeds Stones Laetrile, amygdalin, Vitamin B17
$21.60
GGW Hulled or Emmer Wheat (Հաճար) 1kg Niacin, Vitamin B3, Magnesium, Iron, Health Health $75.94
GGW Hulled or Emmer Wheat (Հաճար) 1kg Niacin, Vitamin B3, Magnesium, Iron, Health Health
$75.94
GGA Rosehip Preserve without sugar, preservatives, nor additives with stevia VItamin C,A,E,B5 $69.86
GGA Rosehip Preserve without sugar, preservatives, nor additives with stevia VItamin C,A,E,B5
$69.86
GGW Vitamin C Powder, All Natural, GMO Free ,Vegan-Friendly, Eco-Friendly, Plant-Based $26.00
GGW Vitamin C Powder, All Natural, GMO Free ,Vegan-Friendly, Eco-Friendly, Plant-Based
$26.00
GGW CORNELIAN SYRUP 1L no sugar(sweetened with stevia) Vitamin C, disinfectant, anti-diarrhea, anti-inflammatory, against hemorrhoid $113.40
GGW CORNELIAN SYRUP 1L no sugar(sweetened with stevia) Vitamin C, disinfectant, anti-diarrhea, anti-inflammatory, against hemorrhoid
$113.40
GGW All Natural Vitamin C Serum, Treats Hyperpigmentation, Tightens The Skin, Has Anti-Wrinkle Properties, Super Refreshing & Nourishing $31.05
GGW All Natural Vitamin C Serum, Treats Hyperpigmentation, Tightens The Skin, Has Anti-Wrinkle Properties, Super Refreshing & Nourishing
$31.05
GGW Armenian Thai Basil Tea Therapy, All Natural, Packed With Minerals & Vitamins, Non GMO, No Chemical Additives, With Love For Your Health $18.00
GGW Armenian Thai Basil Tea Therapy, All Natural, Packed With Minerals & Vitamins, Non GMO, No Chemical Additives, With Love For Your Health
$18.00
GGW Black Plum Kernel Oil, First Cold Pressed in Armenia $34.90
GGW Black Plum Kernel Oil, First Cold Pressed in Armenia
$34.90
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry $40.50
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry
$40.50
GGW FACE CREAM W/ Jojoba oil, almond oil, rose essential oil moisturizing cream day/night cream $70.20
GGW FACE CREAM W/ Jojoba oil, almond oil, rose essential oil moisturizing cream day/night cream
$70.20
Frankincense Infused Oil, 100% Organic, GMO Free, Vegan-Friendly, Eco-Friendly, High In Antioxidants, Anti-Bacterial, Anti-Fungal $37.80
Frankincense Infused Oil, 100% Organic, GMO Free, Vegan-Friendly, Eco-Friendly, High In Antioxidants, Anti-Bacterial, Anti-Fungal
$37.80
GGW Beeswax Candles, All Natural, No Paraffin, Pleasant Scent from pure essential oils $43.20
GGW Beeswax Candles, All Natural, No Paraffin, Pleasant Scent from pure essential oils
$43.20
Miniature Red Geranium in pot 1/6 scale Freeshipping $45.50
Miniature Red Geranium in pot 1/6 scale Freeshipping
$45.50
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Sunflowers Impasto Art Miniature 6 x 6 in $42.40
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Sunflowers Impasto Art Miniature 6 x 6 in
$42.40
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Poppies Impasto Art Miniature 6 x 6 inches $79.02
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Poppies Impasto Art Miniature 6 x 6 inches
$79.02
Oil Painting Bright Flowers in a White vase Impasto Art Miniature 6 x 6 inches $65.08
Oil Painting Bright Flowers in a White vase Impasto Art Miniature 6 x 6 inches
$65.08
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Roses Artistic Miniature Impasto 6 x 6 inc $42.40
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Roses Artistic Miniature Impasto 6 x 6 inc
$42.40
Painting "Red Amaryllis"/cardboard 6"x8", acrylic, original work. $25.00
Painting "Red Amaryllis"/cardboard 6"x8", acrylic, original work.
$25.00
Miniature red rose 1/6 scale Dollhouse flowers Freeshipping $22.00
Miniature red rose 1/6 scale Dollhouse flowers Freeshipping
$22.00
GGW Lip saver Chapsticks.  it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish. $18.90
GGW Lip saver Chapsticks. it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish.
$18.90
Oil-based perfume testers Custom Discovery Set of 6 $24.00
Oil-based perfume testers Custom Discovery Set of 6
$24.00
Roses oil painting Small artwork Original Art 6 by 6 inch Pink Flowers art by Juliya JC $45.00
Roses oil painting Small artwork Original Art 6 by 6 inch Pink Flowers art by Juliya JC
$45.00
New York Cityscape Painting - From Third Avenue and E 12th Street/NYC - 8x10 Oil on Linen, Urban Impressionist Oil, Signed Original $350.00
New York Cityscape Painting - From Third Avenue and E 12th Street/NYC - 8x10 Oil on Linen, Urban Impressionist Oil, Signed Original
$350.00
Easter Holiday Rabbits Oil Painting Original 6"x6" Small $60.00
Easter Holiday Rabbits Oil Painting Original 6"x6" Small
$60.00
GGW Green Emerald Handmade Soap $34.00
GGW Green Emerald Handmade Soap
$34.00
GGW Tansy Flower Tea 25g $22.88
GGW Tansy Flower Tea 25g
$22.88