GGW First Cold Pressed Flaxseed Oil 250mL ALA Omega 3 Omega 6 Vitamin E $87.75 | Buy online with delivery
Send a report
Go_Green_World
October 05, 2022 at 12:50 PM
Go_Green_World
October 05, 2022 at 12:50 PM

GGW First Cold Pressed Flaxseed Oil 250mL ALA Omega 3 Omega 6 Vitamin E

0 Reviews
$87.75
Add to cart
Buy now
Handmade product
GGA Flaxseed Oil supports a healthy heart, brain, and immune system. GGA Flaxseed oil owes its remarkable properties to its high content of nutrients, such as vitamin E and omega-3 and omega-6 fatty acids. It's packed with alpha-linolenic acid (ALA) and cold-pressed to retain maximum nutrition. This highly versatile oil can be used for a variety of purposes: Supplement with it directly, add it to your favorite recipes, or apply it topically to moisturize your skin and hair. GGA Cold Pressed Flaxseed Oil 250mL Gift Cards are now available at our Stores! Now on https://buyarmenian.com/store/gogreenarmenia/ & https://www.ballwool.com/shop/GoGreenWorld! We invite you to visit our stores, located on Tumanyan 26a(open everyday 8:30-21:30), Baghramyan 79/1 open everyday 9:00-21:00), or call us at +37491 054 279(Whatsapp/Viber/Telegram) for delivery. Also, don't forget to bring back our glass/plastic bottles and jars! Let's make Armenia a zero-waste zone! DISCLAIMER: The content of the above is the opinion of Go Green Armenia and should not be considered medical advice. If you have any questions, it is recommended that you seek the medical advice of a medical professional or a doctor in the field. GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲GO♻️🇦🇲 ԳԳԱ-ի Կտավատի Յուղն օգնում է սրտի, ուղեղի և իմունային համակարգի առողջ աշխատանքին: Կտավատի Յուղն ունի հատկանշական առավելություններ իր հարուստ սննդանյութերի շնորհիվ, ինչպիսիք են՝ վիտամին E-ն և օմեգա 3 և 6 ճարպաթթուները։ Լի է ալֆա֊լինոլաթթվով (ALA) և ստացված է սառը մզման եղանակով առավելագույն քանակով սննդանյութ ստանալու նպատակով։ Այս բազմաֆունկցիոնալ յուղը կարող է օգտագործվել շատ ու շատ նպատակներով, օրինակ՝ հենց այդպես իրեն խմելով, որպես բուժիչ միջոց, ավելացնելով այն Ձեր սիրելի բաղադրատոմսերին կամ արտաքին օգտագործմամբ մաշկն ու մազերը խոնավեցնելու համար։ ԳԳԱ-ի Սառը Մզվածքով Կտավատի Յուղ 250մլ ԳԳԱ-ի Նվեր Քարտերն այժմ հասանելի են մեր խանութսրահներում։ Այժմ նաև https://buyarmenian.com/store/gogreenarmenia/ եւhttps://www.ballwool.com/shop/GoGreenWorldհամաշխարհային օնայն
More products from this shop
Sesame Seed Flour 150g, Sunflower Seed Flour 150g GMO Free, Vegan, High Protein, 100% Organic $27.00
Sesame Seed Flour 150g, Sunflower Seed Flour 150g GMO Free, Vegan, High Protein, 100% Organic
$27.00
Bear’s Breech Pickle Acanthus 500g $51.00
Bear’s Breech Pickle Acanthus 500g
$51.00
Armenia Volcanic Rock Exfoliating Pumice with a sturdy Armenian walnut wood handle $41.00
Armenia Volcanic Rock Exfoliating Pumice with a sturdy Armenian walnut wood handle
$41.00
GGW Back To Basics Lugol's Iodine 7% Solution, All Natural Cure All, Original Formula, Magical Solution Does Wonders For Your Overall Health $40.00
GGW Back To Basics Lugol's Iodine 7% Solution, All Natural Cure All, Original Formula, Magical Solution Does Wonders For Your Overall Health
$40.00
Soft Brown Sugar, 100% Organic, GMO Free, Vegan, Raw,  Pure Jaggery Soft Powder, Canesugar, Internal & External use $32.00
Soft Brown Sugar, 100% Organic, GMO Free, Vegan, Raw, Pure Jaggery Soft Powder, Canesugar, Internal & External use
$32.00
GGW Brownie Mix Made in Armenia No Bake Vegan Vegetarian LowCal 4 eggs Bake Mix $57.00
GGW Brownie Mix Made in Armenia No Bake Vegan Vegetarian LowCal 4 eggs Bake Mix
$57.00
Heirloom Scarlet Runner Jumbo Beans GMO free Legumes $24.00
Heirloom Scarlet Runner Jumbo Beans GMO free Legumes
$24.00
GGW Armenian Chamomile Flowers, Perfect For Tea, Relaxing, Soothing, Nothing Added, No Taste Enhancers, Best Tea To Enjoy After Work $18.00
GGW Armenian Chamomile Flowers, Perfect For Tea, Relaxing, Soothing, Nothing Added, No Taste Enhancers, Best Tea To Enjoy After Work
$18.00
GGW Peppermint Extract Therapy, All Natural, GMO Free, Gluten Free, Chemical Free, Vegan-Friendly Product To Make Your Sweets Unique $43.00
GGW Peppermint Extract Therapy, All Natural, GMO Free, Gluten Free, Chemical Free, Vegan-Friendly Product To Make Your Sweets Unique
$43.00
GGW All Natural Hibiscus Tea, GMO Free, Fragrance Free, No Sugar, No Sweeteners, No Preservatives, No Artificial Coloring $18.00
GGW All Natural Hibiscus Tea, GMO Free, Fragrance Free, No Sugar, No Sweeteners, No Preservatives, No Artificial Coloring
$18.00
GGW Red Raspberry Tea Therapy, All Natural, GMO Free, 100% Quality, No Preservatives, Vegan Friendly, It's Delicious & Full Of Benefits $18.00
GGW Red Raspberry Tea Therapy, All Natural, GMO Free, 100% Quality, No Preservatives, Vegan Friendly, It's Delicious & Full Of Benefits
$18.00
Black Cumin Oil, First Cold Pressed, No Additives, 100% Organic, Virgin, Natural Cure-all, Internal & External Use $40.50
Black Cumin Oil, First Cold Pressed, No Additives, 100% Organic, Virgin, Natural Cure-all, Internal & External Use
$40.50
GGW Armenian Melissa (Lemon Balm) Herb Leaves & Flowers, All Natural, GMO Free, No Additives, No Fragrance, No coloring, No Taste Inhencers $17.55
GGW Armenian Melissa (Lemon Balm) Herb Leaves & Flowers, All Natural, GMO Free, No Additives, No Fragrance, No coloring, No Taste Inhencers
$17.55
Armenian Black Walnut Leaf Tea, All Natural, GMO Free, No Fragrance, No Taste Enhancers, No Coloring, No Chemicals $18.00
Armenian Black Walnut Leaf Tea, All Natural, GMO Free, No Fragrance, No Taste Enhancers, No Coloring, No Chemicals
$18.00
Argan Oil, 100% Organic, GMO Free, Vegan-Friendly, No Additives, Non-Synthetic, Internal & External Use $22.95
Argan Oil, 100% Organic, GMO Free, Vegan-Friendly, No Additives, Non-Synthetic, Internal & External Use
$22.95
EcoBags Made by Artsakh Women For Artsakh $37.80
EcoBags Made by Artsakh Women For Artsakh
$37.80
Chamomile Soap, All Natural, Plant Based Saponin, No SLS, No Silicon, Soothing, Moisturizing, Whitening, Nourishing, Softening, No Coloring $25.65
Chamomile Soap, All Natural, Plant Based Saponin, No SLS, No Silicon, Soothing, Moisturizing, Whitening, Nourishing, Softening, No Coloring
$25.65
Rosemary Infused Oil, 100% Organic, Vegan, Chemical Free, Internal & External Use $40.16
Rosemary Infused Oil, 100% Organic, Vegan, Chemical Free, Internal & External Use
$40.16
Armenian Spelt Wholesome Whole Grain from Abaran Region $75.60
Armenian Spelt Wholesome Whole Grain from Abaran Region
$75.60
Armenian Apricot Kernel Flour 150g, All Natural, Gluten Free, GMO Free, Vegan-Friendly, Eco-Friendly, No Additives, No Chemicals $27.00
Armenian Apricot Kernel Flour 150g, All Natural, Gluten Free, GMO Free, Vegan-Friendly, Eco-Friendly, No Additives, No Chemicals
$27.00
GGW Lip saver Chapsticks.  it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish. $18.90
GGW Lip saver Chapsticks. it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish.
$18.90
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry $40.50
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry
$40.50
GGW Chemical Peel Off Mask for Face & Body Get baby smooth skin at home $12.49
GGW Chemical Peel Off Mask for Face & Body Get baby smooth skin at home
$12.49
Canvas Ecobags with GGA logo with your customized logo or photo $36.45
Canvas Ecobags with GGA logo with your customized logo or photo
$36.45
Amazing Coffee Exfoliating Scrub for body & face $12.15
Amazing Coffee Exfoliating Scrub for body & face
$12.15
Acne Wipe Out Mask, 100% Organic, GMO Free, Gluten Free $22.95
Acne Wipe Out Mask, 100% Organic, GMO Free, Gluten Free
$22.95
Armenian Fruit Preserves: Strawberry, Baby Walnut, Baby Eggplant, Baby Pine Cone, Cornelian, Lemon, Rose Petals, Blackberry, Pumpkin, Quince $35.00
Armenian Fruit Preserves: Strawberry, Baby Walnut, Baby Eggplant, Baby Pine Cone, Cornelian, Lemon, Rose Petals, Blackberry, Pumpkin, Quince
$35.00
GGW Armenian All Natural Raw Honey, Beeswax, Bee Pollen, Propolis, Royal Jelly,HoneyNo Sugar, 100% Raw, Heavenly Taste, One Of A Kind $16.20
GGW Armenian All Natural Raw Honey, Beeswax, Bee Pollen, Propolis, Royal Jelly,HoneyNo Sugar, 100% Raw, Heavenly Taste, One Of A Kind
$16.20
GGW Pomegranate Peel Sugar Scrub, All Natural, Perfect Exfoliator For Dry Skin, Without Chemicals, Vegan-Friendly, No Animal Testing $10.80
GGW Pomegranate Peel Sugar Scrub, All Natural, Perfect Exfoliator For Dry Skin, Without Chemicals, Vegan-Friendly, No Animal Testing
$10.80
GGW Almond Extract Therapy, All Natural, Non GMO, No Chemical Additives, Gluten-Free $36.45
GGW Almond Extract Therapy, All Natural, Non GMO, No Chemical Additives, Gluten-Free
$36.45
Similar items
GGW Red Grapeseed Oil 250mL Antioxidants, Vitamin E, Omega 6, Linoleic Acid $53.33
GGW Red Grapeseed Oil 250mL Antioxidants, Vitamin E, Omega 6, Linoleic Acid
$53.33
GGW First Cold Pressed Hempseed Oil, All Natural 250mL $56.70
GGW First Cold Pressed Hempseed Oil, All Natural 250mL
$56.70
GGW Black Plum Kernel Oil, First Cold Pressed in Armenia $34.90
GGW Black Plum Kernel Oil, First Cold Pressed in Armenia
$34.90
GGW Virgin Coconut Oil, Unrefined, First Cold Pressed In Armenia, Nourishing to Skin & Hair, For Both External And Internal Use $43.20
GGW Virgin Coconut Oil, Unrefined, First Cold Pressed In Armenia, Nourishing to Skin & Hair, For Both External And Internal Use
$43.20
GGW Castor Oil, First Cold Pressed, All Natural, No Artificial Chemicals, No Fragrance, For Both External & Internal Use, Cruelty-Free $10.13
GGW Castor Oil, First Cold Pressed, All Natural, No Artificial Chemicals, No Fragrance, For Both External & Internal Use, Cruelty-Free
$10.13
GGW Freshly Made Sesame Seed Oil, First Cold Pressed, All Natural, Amazing And Unique Taste, Non GMO, For Both Internal & External Use $20.25
GGW Freshly Made Sesame Seed Oil, First Cold Pressed, All Natural, Amazing And Unique Taste, Non GMO, For Both Internal & External Use
$20.25
GGW ROSEHIP SYRUP 1L no sugar(sweetened with stevia), vitamin A, C, D, E, for arthritis $113.40
GGW ROSEHIP SYRUP 1L no sugar(sweetened with stevia), vitamin A, C, D, E, for arthritis
$113.40
Sea Buckthorn Oil, First Cold Pressed, 100% Organic, GMO Free, Gluten Free, Pure, Internal & External Use $29.70
Sea Buckthorn Oil, First Cold Pressed, 100% Organic, GMO Free, Gluten Free, Pure, Internal & External Use
$29.70
Black Cumin Oil, First Cold Pressed, No Additives, 100% Organic, Virgin, Natural Cure-all, Internal & External Use $40.50
Black Cumin Oil, First Cold Pressed, No Additives, 100% Organic, Virgin, Natural Cure-all, Internal & External Use
$40.50
Armenian Apricot Kernel Oil, First Cold Pressed, 100% Organic, Chemical Free, GMO Free, Gluten Free, Vegan, For Internal & External Use $24.30
Armenian Apricot Kernel Oil, First Cold Pressed, 100% Organic, Chemical Free, GMO Free, Gluten Free, Vegan, For Internal & External Use
$24.30
Extra Virgin Olive Oil, First Cold Pressed, 100% Organic, Pure, GMO Free, Vegan-Friendly, Rich Yet Delicate Flavor, Internal & External Use $36.45
Extra Virgin Olive Oil, First Cold Pressed, 100% Organic, Pure, GMO Free, Vegan-Friendly, Rich Yet Delicate Flavor, Internal & External Use
$36.45
GGW Apricot Kernels 120g Seeds Stones Laetrile, amygdalin, Vitamin B17 $21.60
GGW Apricot Kernels 120g Seeds Stones Laetrile, amygdalin, Vitamin B17
$21.60
Pomegranate Seed Flour 150g (Powder, Meal), 100% Organic, GMO Free, Gluten Free, No Additives, Natural Source Of Omega-5 $27.00
Pomegranate Seed Flour 150g (Powder, Meal), 100% Organic, GMO Free, Gluten Free, No Additives, Natural Source Of Omega-5
$27.00
GGW Dried Juniper Berry Tea Vitamin C, flavonoid Antioxidants, Coumarins, Supplement $72.23
GGW Dried Juniper Berry Tea Vitamin C, flavonoid Antioxidants, Coumarins, Supplement
$72.23
GGW Hulled or Emmer Wheat (Հաճար) 1kg Niacin, Vitamin B3, Magnesium, Iron, Health Health $75.94
GGW Hulled or Emmer Wheat (Հաճար) 1kg Niacin, Vitamin B3, Magnesium, Iron, Health Health
$75.94
GGA Rosehip Preserve without sugar, preservatives, nor additives with stevia VItamin C,A,E,B5 $69.86
GGA Rosehip Preserve without sugar, preservatives, nor additives with stevia VItamin C,A,E,B5
$69.86
GGW Vitamin C Powder, All Natural, GMO Free ,Vegan-Friendly, Eco-Friendly, Plant-Based $26.00
GGW Vitamin C Powder, All Natural, GMO Free ,Vegan-Friendly, Eco-Friendly, Plant-Based
$26.00
GGW CORNELIAN SYRUP 1L no sugar(sweetened with stevia) Vitamin C, disinfectant, anti-diarrhea, anti-inflammatory, against hemorrhoid $113.40
GGW CORNELIAN SYRUP 1L no sugar(sweetened with stevia) Vitamin C, disinfectant, anti-diarrhea, anti-inflammatory, against hemorrhoid
$113.40
GGW All Natural Vitamin C Serum, Treats Hyperpigmentation, Tightens The Skin, Has Anti-Wrinkle Properties, Super Refreshing & Nourishing $31.05
GGW All Natural Vitamin C Serum, Treats Hyperpigmentation, Tightens The Skin, Has Anti-Wrinkle Properties, Super Refreshing & Nourishing
$31.05
GGW Armenian Thai Basil Tea Therapy, All Natural, Packed With Minerals & Vitamins, Non GMO, No Chemical Additives, With Love For Your Health $18.00
GGW Armenian Thai Basil Tea Therapy, All Natural, Packed With Minerals & Vitamins, Non GMO, No Chemical Additives, With Love For Your Health
$18.00
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry $40.50
GGW Aleppo Olive Oil Handmade Soap for body, face, laundry
$40.50
GGW FACE CREAM W/ Jojoba oil, almond oil, rose essential oil moisturizing cream day/night cream $70.20
GGW FACE CREAM W/ Jojoba oil, almond oil, rose essential oil moisturizing cream day/night cream
$70.20
GGW Beeswax Candles, All Natural, No Paraffin, Pleasant Scent from pure essential oils $43.20
GGW Beeswax Candles, All Natural, No Paraffin, Pleasant Scent from pure essential oils
$43.20
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Sunflowers Impasto Art Miniature 6 x 6 in $42.40
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Sunflowers Impasto Art Miniature 6 x 6 in
$42.40
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Poppies Impasto Art Miniature 6 x 6 inches $79.02
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Poppies Impasto Art Miniature 6 x 6 inches
$79.02
Oil Painting Bright Flowers in a White vase Impasto Art Miniature 6 x 6 inches $65.08
Oil Painting Bright Flowers in a White vase Impasto Art Miniature 6 x 6 inches
$65.08
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Roses Artistic Miniature Impasto 6 x 6 inc $42.40
Oil Painting Bright Flowers Chamomile Roses Artistic Miniature Impasto 6 x 6 inc
$42.40
GGW Lip saver Chapsticks.  it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish. $18.90
GGW Lip saver Chapsticks. it's the best way to hydrate your lips! Coconut oil, almond oil, beeswax all to protect and nourish.
$18.90
Oil-based perfume testers Custom Discovery Set of 6 $24.00
Oil-based perfume testers Custom Discovery Set of 6
$24.00
Roses oil painting Small artwork Original Art 6 by 6 inch Pink Flowers art by Juliya JC $45.00
Roses oil painting Small artwork Original Art 6 by 6 inch Pink Flowers art by Juliya JC
$45.00